آپارتمان 1خوابه،2 تخته

آپارتمان 2خوابه،4 تخته

آپارتمان 3خوابه،6 تخته

آپارتمان