)

اتاقهاي Twin طبقه اول c

اتاقهاي Twin طبقه دوم c

اتاقهاي Twinطبقه سوم c

اتاقهاي DBLطبقه اولBجکوزي

اتاقهاي DBLطبقه دومBجکوزي

اتاقهاي DBLطبقه سومBجکوزي

اتاقهاي DBLطبقه چهارم A

اتاقهاي DBL طبقه اول c

اتاقهاي DBL طبقه دوم c

اتاقهاي DBL طبقه سوم c

اتاقTwinطبقه اولBجکوزي

اتاقTwinطبقه دومBجکوزي

اتاقTwinطبقه سومBجکوزي

اتاق Twin طبقه چهارم A