)

يک تخته با حمام

دو تخته با حمام

سوئيت

سه تخته با حمام

دوتخته باحمام (دبل )

سوئيت آپارتمان

يک تخته درجه دوم