)

يک تخته با حمام

دو تخته با حمام

سه تخته

چهار تخته