دو تخته دبل

دو تخته توِئين

تريپل

سه تخته خانواده

چهار تخته

سوئيت يک خوابه