)

يک تخته با حمام

دو تخته استاندارد

سوئيت

آپارتمان

تخت اضافي

اتاق تجاري

سه تخته تجاري

سوئيت تجاري