ويلا 1 خوابه 2 تخته

ويلاي 2 خوابه 4 تختهD

ويلاي 2 خوابه 3 تختهS

ويلاي2 خوابه 3 تختهD

ويلا ويژه 2 خوابه 4تختVIP

ويلاي 1خوابه 2تخته D

ويلاي 2خوابه 4تختهS

ويلاي 1 خوابه 3 تختهD

ويلا 2 خوابه 2تختهS