ويلاي سه خوابه جنگلي16

ويلاي پنج خواب روبه جنگل2

ويلاي سه خواب رو به جنگل1

ويلاي دو خواب رو به جنگل3

ويلا دو خوابه رو به ساحل4

ويلاسه خواب دوبلکس جنگلي5

ويلاي دو خواب جنگلي6

ويلا دوبلکس رو به ساحل7

ويلاي لوکس رو به ساحل9

ويلا دوبلکس شهرکي ساحلي10

ويلاي سه خواب روبه ساحل11

ويلاي دوبلکس رو به ساحل12

ويلاي دوبلکس لوکس ساحلي13

ويلا چهارخواب شهرک ساحل14

ويلاي تک خواب کوهستاني15

آپارتمان تک خواب ساحلي 19

ويلا دوخواب شهرکي ساحلي17

ويلاسه خواب ساحلي شهرکي18

هتل آپارتمان لب ساحل 20

آپارتمان ساحلي در شهرک21

ويلاي دوخواب ساحلي8