)

يک تخته با حمام

دو تخته با حمام

سوئيت

آپارتمان

سه تخته

فول برد