)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 آپارتمان يك خوابه 1396/05/09 1396/06/31 26%
2 آپارتمان يك خوابه 1396/07/01 1396/08/30 30%
3 آپارتمان يك خوابه 1396/09/01 1396/12/30 20%
4 آپارتمان دو خوابه 1396/05/09 1396/06/31 30%
5 آپارتمان دو خوابه 1396/07/01 1396/08/30 34%
6 آپارتمان دو خوابه 1396/09/01 1396/12/30 25%
7 استوديو فلت 1396/05/09 1396/06/31 26%
8 استوديو فلت 1396/07/01 1396/08/30 30%
9 استوديو فلت 1396/09/01 1396/12/30 20%