)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 اتاقهاي Twin طبقه اول c 1396/07/19 1396/07/21 12%
2 اتاقهاي Twin طبقه اول c 1396/07/26 1396/07/28 12%
3 اتاقهاي Twin طبقه اول c 1396/07/15 1396/07/18 8%
4 اتاقهاي Twin طبقه اول c 1396/07/22 1396/07/25 8%
5 اتاقهاي Twin طبقه دوم c 1396/07/19 1396/07/21 12%
6 اتاقهاي Twin طبقه دوم c 1396/07/26 1396/07/28 12%
7 اتاقهاي Twin طبقه دوم c 1396/07/15 1396/07/18 8%
8 اتاقهاي Twin طبقه دوم c 1396/07/22 1396/07/25 8%
9 اتاقهاي Twinطبقه سوم c 1396/07/19 1396/07/21 12%
10 اتاقهاي Twinطبقه سوم c 1396/07/26 1396/07/28 12%
11 اتاقهاي Twinطبقه سوم c 1396/07/15 1396/07/18 8%
12 اتاقهاي Twinطبقه سوم c 1396/07/22 1396/07/25 8%
13 اتاقهاي DBLطبقه اولBجکوزي 1396/07/19 1396/07/21 12%
14 اتاقهاي DBLطبقه اولBجکوزي 1396/07/26 1396/07/28 12%
15 اتاقهاي DBLطبقه اولBجکوزي 1396/07/15 1396/07/18 8%
16 اتاقهاي DBLطبقه اولBجکوزي 1396/07/22 1396/07/25 8%
17 اتاقهاي DBLطبقه دومBجکوزي 1396/07/19 1396/07/21 12%
18 اتاقهاي DBLطبقه دومBجکوزي 1396/07/26 1396/07/28 12%
19 اتاقهاي DBLطبقه دومBجکوزي 1396/07/15 1396/07/18 8%
20 اتاقهاي DBLطبقه دومBجکوزي 1396/07/22 1396/07/25 8%
21 اتاقهاي DBLطبقه سومBجکوزي 1396/07/19 1396/07/21 12%
22 اتاقهاي DBLطبقه سومBجکوزي 1396/07/26 1396/07/28 12%
23 اتاقهاي DBLطبقه سومBجکوزي 1396/07/15 1396/07/18 8%
24 اتاقهاي DBLطبقه سومBجکوزي 1396/07/22 1396/07/25 8%
25 اتاقهاي DBLطبقه چهارم A 1396/07/19 1396/07/21 12%
26 اتاقهاي DBLطبقه چهارم A 1396/07/26 1396/07/28 12%
27 اتاقهاي DBLطبقه چهارم A 1396/07/15 1396/07/18 8%
28 اتاقهاي DBLطبقه چهارم A 1396/07/22 1396/07/25 8%
29 اتاقهاي DBL طبقه اول c 1396/07/19 1396/07/21 12%
30 اتاقهاي DBL طبقه اول c 1396/07/26 1396/07/28 12%
31 اتاقهاي DBL طبقه اول c 1396/07/15 1396/07/18 8%
32 اتاقهاي DBL طبقه اول c 1396/07/22 1396/07/25 8%
33 اتاقهاي DBL طبقه دوم c 1396/07/19 1396/07/21 12%
34 اتاقهاي DBL طبقه دوم c 1396/07/26 1396/07/28 12%
35 اتاقهاي DBL طبقه دوم c 1396/07/15 1396/07/18 8%
36 اتاقهاي DBL طبقه دوم c 1396/07/22 1396/07/25 8%
37 اتاقهاي DBL طبقه سوم c 1396/07/19 1396/07/21 12%
38 اتاقهاي DBL طبقه سوم c 1396/07/26 1396/07/28 12%
39 اتاقهاي DBL طبقه سوم c 1396/07/15 1396/07/18 8%
40 اتاقهاي DBL طبقه سوم c 1396/07/22 1396/07/25 8%
41 اتاقTwinطبقه اولBجکوزي 1396/07/19 1396/07/21 12%
42 اتاقTwinطبقه اولBجکوزي 1396/07/26 1396/07/28 12%
43 اتاقTwinطبقه اولBجکوزي 1396/07/15 1396/07/18 8%
44 اتاقTwinطبقه اولBجکوزي 1396/07/22 1396/07/25 8%
45 اتاقTwinطبقه دومBجکوزي 1396/07/19 1396/07/21 12%
46 اتاقTwinطبقه دومBجکوزي 1396/07/26 1396/07/28 12%
47 اتاقTwinطبقه دومBجکوزي 1396/07/15 1396/07/18 8%
48 اتاقTwinطبقه دومBجکوزي 1396/07/22 1396/07/25 8%
49 اتاقTwinطبقه سومBجکوزي 1396/07/19 1396/07/21 12%
50 اتاقTwinطبقه سومBجکوزي 1396/07/26 1396/07/28 12%
51 اتاقTwinطبقه سومBجکوزي 1396/07/15 1396/07/18 8%
52 اتاقTwinطبقه سومBجکوزي 1396/07/22 1396/07/25 8%
53 اتاق Twin طبقه چهارم A 1396/07/19 1396/07/21 12%
54 اتاق Twin طبقه چهارم A 1396/07/26 1396/07/28 12%
55 اتاق Twin طبقه چهارم A 1396/07/15 1396/07/18 8%
56 اتاق Twin طبقه چهارم A 1396/07/22 1396/07/25 8%