)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته با حمام 1396/03/02 1396/04/06 15%
2 يک تخته با حمام 1396/04/07 1396/12/07 10%
3 دو تخته با حمام 1396/02/01 1396/04/06 15%
4 دو تخته با حمام 1396/04/07 1396/12/08 10%
5 سه تخته با حمام 1396/02/01 1396/04/06 15%
6 سه تخته با حمام 1396/04/07 1396/12/07 10%