تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته 1396/04/05 1396/06/31 5%
2 تويين 1396/04/05 1396/06/31 5%
3 دبل 1396/04/05 1396/06/31 5%
4 کانکت 1396/04/05 1396/06/31 5%
5 3دبل با تخت اضافه 1396/04/05 1396/06/31 5%
6 تريپل 1396/04/05 1396/06/31 5%
7 چهار تخته 1396/04/05 1396/06/31 5%
8 پنج تخته يک 1396/04/05 1396/06/31 5%
9 سوِيت يکخوابه 1396/04/05 1396/06/31 5%