تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 تويين 1397/05/27 1397/07/30 5%
2 دبل 1397/05/27 1397/07/30 5%
3 سه تخته خانواده 1397/05/27 1397/07/30 5%
4 تريپل 1397/05/27 1397/07/30 5%
5 چهار تخته 1397/05/27 1397/07/30 5%
6 سوِيت يکخوابه 1397/05/27 1397/07/30 5%
7 چهار تخته خانواده 1397/05/27 1397/07/30 5%