تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دو تخته دابل 1396/11/14 1396/11/18 40%
2 دو تخته دابل 1396/11/19 1396/11/20 50%
3 دو تخته دابل 1396/11/21 1396/11/22 40%
4 دو تخته کينگ 1396/11/14 1396/11/18 40%
5 دو تخته کينگ 1396/11/19 1396/11/20 50%
6 دو تخته کينگ 1396/11/21 1396/11/22 40%
7 دو تخته 1396/11/14 1396/11/18 40%
8 دو تخته 1396/11/19 1396/11/20 50%
9 دو تخته 1396/11/21 1396/11/22 40%