)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 گل نشان سوئيت 2تخت 1395/07/01 1395/12/27 50%
2 گل نشان 1 خواب 2 تخت 1395/07/01 1395/12/27 50%
3 گل نشان 1 خواب 3 تخت 1395/07/01 1395/12/27 50%
4 گل نشان 2 خواب 4 تخت 1395/07/01 1395/12/27 50%
5 گل نشان 2 خواب 5 تخت 1395/07/01 1395/12/27 50%
6 گل نشان 2 خواب 6 تخت 1395/07/01 1395/12/27 50%
7 گل افشان 1 خواب 2 تخت 1395/07/01 1395/12/27 50%
8 گل افشان 2 خواب 4 تخت 1395/07/01 1395/12/27 50%
9 گل افشان مديريتي 2 خ 4 ت 1395/07/01 1395/12/27 50%
10 گل افشان مديريتي 3 خ 6 ت 1395/07/01 1395/12/27 50%
11 ويلا 1 خواب 4تخت 1395/07/01 1395/12/27 50%
12 ويلا 2 خواب 6 تخت 1395/07/01 1395/12/27 50%