تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 سوئيت رو به جنگل 1396/11/29 1396/11/30 25%
2 سوئيت رو به دريا 1396/11/29 1396/11/30 25%
3 رويال سوئيت روبه جنگل 1396/11/29 1396/11/30 25%
4 رويال سوئيت رو به دريا 1396/11/29 1396/11/30 25%
5 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/11/01 1396/11/02 10%
6 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/11/03 1396/11/05 15%
7 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/11/06 1396/11/09 10%
8 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/11/10 1396/11/12 15%
9 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/11/13 1396/11/16 10%
10 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/11/17 1396/11/17 15%
11 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/12/08 1396/12/10 15%
12 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/12/11 1396/12/14 10%
13 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/12/15 1396/12/17 15%
14 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/12/18 1396/12/21 10%
15 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/12/22 1396/12/24 15%
16 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/12/25 1396/12/26 10%
17 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/11/22 1396/11/23 10%
18 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/11/24 1396/11/26 15%
19 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/11/27 1396/11/28 10%
20 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/11/29 1396/11/30 25%
21 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/12/01 1396/12/03 15%
22 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/12/04 1396/12/07 10%
23 اتاق دو تخته روبه دريا 1396/11/29 1396/11/30 25%
24 اتاق سه تخته رو به دريا 1396/11/29 1396/11/30 25%
25 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/11/01 1396/11/02 10%
26 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/11/03 1396/11/05 15%
27 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/11/06 1396/11/09 10%
28 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/11/10 1396/11/12 15%
29 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/11/13 1396/11/16 10%
30 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/11/17 1396/11/17 15%
31 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/12/08 1396/12/10 15%
32 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/12/11 1396/12/14 10%
33 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/12/15 1396/12/17 15%
34 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/12/18 1396/12/21 10%
35 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/12/22 1396/12/24 15%
36 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/12/25 1396/12/26 10%
37 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/11/22 1396/11/23 10%
38 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/11/24 1396/11/26 15%
39 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/11/27 1396/11/28 10%
40 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/11/29 1396/11/30 25%
41 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/12/01 1396/12/03 15%
42 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/12/04 1396/12/07 10%
43 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/11/01 1396/11/02 20%
44 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/11/03 1396/11/05 25%
45 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/11/06 1396/11/09 20%
46 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/11/10 1396/11/12 25%
47 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/11/13 1396/11/16 20%
48 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/11/17 1396/11/17 25%
49 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/12/08 1396/12/10 25%
50 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/12/11 1396/12/14 20%
51 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/12/15 1396/12/17 25%
52 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/12/18 1396/12/21 20%
53 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/12/22 1396/12/24 25%
54 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/12/25 1396/12/26 20%
55 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/11/22 1396/11/23 20%
56 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/11/24 1396/11/26 25%
57 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/11/27 1396/11/28 20%
58 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/11/29 1396/11/30 35%
59 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/12/01 1396/12/03 25%
60 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/12/04 1396/12/07 20%
61 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/11/01 1396/11/02 20%
62 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/11/03 1396/11/05 25%
63 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/11/06 1396/11/09 20%
64 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/11/10 1396/11/12 25%
65 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/11/13 1396/11/16 20%
66 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/11/17 1396/11/17 25%
67 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/12/25 1396/12/26 20%
68 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/12/04 1396/12/07 20%
69 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/12/08 1396/12/10 25%
70 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/12/11 1396/12/14 20%
71 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/12/15 1396/12/17 25%
72 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/12/18 1396/12/21 20%
73 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/12/22 1396/12/24 25%
74 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/11/18 1396/11/21 25%
75 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/11/22 1396/11/23 20%
76 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/11/24 1396/11/26 25%
77 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/11/27 1396/11/28 20%
78 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/11/29 1396/11/30 35%
79 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/12/01 1396/12/03 25%
80 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/11/01 1396/11/02 20%
81 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/11/03 1396/11/05 25%
82 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/11/06 1396/11/09 20%
83 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/11/10 1396/11/12 25%
84 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/11/13 1396/11/16 20%
85 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/11/17 1396/11/17 25%
86 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/12/08 1396/12/10 25%
87 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/12/11 1396/12/14 20%
88 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/12/15 1396/12/17 25%
89 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/12/18 1396/12/21 20%
90 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/12/22 1396/12/24 25%
91 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/12/25 1396/12/26 20%
92 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/11/22 1396/11/23 20%
93 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/11/24 1396/11/26 25%
94 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/11/27 1396/11/28 20%
95 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/11/29 1396/11/30 35%
96 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/12/01 1396/12/03 25%
97 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/12/04 1396/12/07 20%