تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 سوئيت رو به جنگل 1397/06/30 1397/06/31 25%
2 سوئيت رو به دريا 1397/06/30 1397/06/31 15%
3 رويال سوئيت روبه جنگل 1397/06/30 1397/06/31 25%
4 رويال سوئيت رو به دريا 1397/06/30 1397/06/31 15%
5 سوئیت دو تخته رو به جنگل 1397/06/10 1397/06/12 10%
6 سوئیت دو تخته رو به جنگل 1397/06/17 1397/06/19 10%
7 سوئیت دو تخته رو به جنگل 1397/06/24 1397/06/26 10%
8 سوئیت دو تخته رو به جنگل 1397/06/30 1397/06/31 25%
9 سوئیت دو تخته روبه دريا 1397/06/30 1397/06/31 15%
10 سوئیت سه تخته رو به دريا 1397/06/30 1397/06/31 15%
11 سوئیت سه تخته روبه جنگل 1397/06/10 1397/06/12 10%
12 سوئیت سه تخته روبه جنگل 1397/06/17 1397/06/19 10%
13 سوئیت سه تخته روبه جنگل 1397/06/24 1397/06/26 10%
14 سوئیت سه تخته روبه جنگل 1397/06/30 1397/06/31 25%
15 سوئيت دوبلکس تيپ A 1397/06/09 1397/06/26 20%
16 سوئيت دوبلکس تيپ A 1397/06/30 1397/06/31 40%
17 سوئيت دوبلکس تيپ B 1397/06/09 1397/06/26 20%
18 سوئيت دوبلکس تيپ B 1397/06/30 1397/06/31 40%
19 سوئيت دوبلکس تيپ C 1397/06/09 1397/06/26 20%
20 سوئيت دوبلکس تيپ C 1397/06/30 1397/06/31 40%