)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 سوئيت رو به جنگل 1396/07/29 1396/07/30 15%
2 سوئيت رو به جنگل 1396/08/29 1396/08/30 15%
3 سوئيت رو به جنگل 1396/09/29 1396/09/30 10%
4 سوئيت رو به دريا 1396/07/29 1396/07/30 10%
5 سوئيت رو به دريا 1396/08/29 1396/08/30 10%
6 رويال سوئيت روبه جنگل 1396/07/29 1396/07/30 10%
7 رويال سوئيت روبه جنگل 1396/08/29 1396/08/30 15%
8 رويال سوئيت روبه جنگل 1396/09/29 1396/09/30 10%
9 رويال سوئيت رو به دريا 1396/07/29 1396/07/30 10%
10 رويال سوئيت رو به دريا 1396/08/29 1396/08/30 10%
11 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/07/01 1396/07/04 10%
12 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/07/09 1396/07/28 10%
13 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/08/01 1396/08/16 10%
14 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/08/19 1396/08/23 10%
15 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/07/29 1396/07/30 15%
16 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/09/01 1396/09/13 10%
17 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/09/17 1396/09/30 10%
18 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/08/28 1396/08/28 10%
19 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/08/29 1396/08/30 15%
20 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/07/05 1396/07/08 15%
21 اتاق دو تخته روبه دريا 1396/07/29 1396/07/30 10%
22 اتاق دو تخته روبه دريا 1396/08/29 1396/08/30 10%
23 اتاق سه تخته رو به دريا 1396/07/29 1396/07/30 10%
24 اتاق سه تخته رو به دريا 1396/08/29 1396/08/30 10%
25 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/07/14 1396/07/17 15%
26 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/07/29 1396/07/30 15%
27 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/07/21 1396/07/24 15%
28 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/07/28 1396/07/28 15%
29 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/07/04 1396/07/04 10%
30 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/07/18 1396/07/20 10%
31 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/09/24 1396/09/27 15%
32 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/09/28 1396/09/28 10%
33 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/07/09 1396/07/10 15%
34 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/07/11 1396/07/13 10%
35 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/07/05 1396/07/08 15%
36 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/09/01 1396/09/02 10%
37 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/09/03 1396/09/06 15%
38 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/09/07 1396/09/09 10%
39 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/09/10 1396/09/13 15%
40 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/09/17 1396/09/20 15%
41 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/09/21 1396/09/23 10%
42 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/08/16 1396/08/16 10%
43 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/08/19 1396/08/22 15%
44 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/08/23 1396/08/23 10%
45 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/08/28 1396/08/28 15%
46 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/08/29 1396/08/30 15%
47 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/09/29 1396/09/30 15%
48 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/07/25 1396/07/27 10%
49 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/08/01 1396/08/01 15%
50 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/08/02 1396/08/04 10%
51 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/08/05 1396/08/08 15%
52 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/08/09 1396/08/11 10%
53 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/08/12 1396/08/15 15%
54 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/07/14 1396/07/17 15%
55 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/07/21 1396/07/24 15%
56 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/07/28 1396/07/28 15%
57 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/07/04 1396/07/04 20%
58 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/07/18 1396/07/20 20%
59 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/07/25 1396/07/27 20%
60 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/09/28 1396/09/28 20%
61 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/07/09 1396/07/10 15%
62 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/07/11 1396/07/13 20%
63 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/07/29 1396/07/30 20%
64 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/09/03 1396/09/06 15%
65 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/09/07 1396/09/09 20%
66 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/09/10 1396/09/13 15%
67 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/09/17 1396/09/20 15%
68 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/09/21 1396/09/23 20%
69 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/09/24 1396/09/27 15%
70 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/08/19 1396/08/22 15%
71 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/08/23 1396/08/23 20%
72 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/08/28 1396/08/28 15%
73 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/08/29 1396/08/30 20%
74 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/09/29 1396/09/30 20%
75 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/09/01 1396/09/02 20%
76 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/08/01 1396/08/01 15%
77 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/08/02 1396/08/04 20%
78 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/08/05 1396/08/08 15%
79 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/08/09 1396/08/11 20%
80 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/08/12 1396/08/15 15%
81 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/08/16 1396/08/16 20%
82 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/07/14 1396/07/17 15%
83 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/07/21 1396/07/24 15%
84 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/07/28 1396/07/28 15%
85 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/07/04 1396/07/04 20%
86 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/07/18 1396/07/20 20%
87 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/07/25 1396/07/27 20%
88 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/09/24 1396/09/27 15%
89 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/07/09 1396/07/10 15%
90 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/07/11 1396/07/13 20%
91 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/07/29 1396/07/30 20%
92 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/07/05 1396/07/08 30%
93 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/09/03 1396/09/06 15%
94 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/09/07 1396/09/09 20%
95 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/09/10 1396/09/13 15%
96 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/09/17 1396/09/20 15%
97 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/09/21 1396/09/23 20%
98 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/09/28 1396/09/28 20%
99 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/08/19 1396/08/22 15%
100 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/08/23 1396/08/23 20%
101 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/08/28 1396/08/28 15%
102 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/08/29 1396/08/30 20%
103 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/09/29 1396/09/30 20%
104 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/09/01 1396/09/02 20%
105 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/08/01 1396/08/01 15%
106 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/08/02 1396/08/04 20%
107 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/08/05 1396/08/08 15%
108 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/08/09 1396/08/11 20%
109 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/08/12 1396/08/15 15%
110 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/08/16 1396/08/16 20%
111 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/07/14 1396/07/17 15%
112 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/07/21 1396/07/24 15%
113 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/07/28 1396/07/28 15%
114 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/07/04 1396/07/04 20%
115 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/07/18 1396/07/20 20%
116 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/07/25 1396/07/27 15%
117 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/09/24 1396/09/27 15%
118 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/07/09 1396/07/10 15%
119 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/07/11 1396/07/13 20%
120 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/07/29 1396/07/30 20%
121 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/09/03 1396/09/06 15%
122 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/09/07 1396/09/09 20%
123 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/09/10 1396/09/13 15%
124 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/09/17 1396/09/20 15%
125 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/09/21 1396/09/23 20%
126 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/09/28 1396/09/28 20%
127 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/08/19 1396/08/22 15%
128 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/08/23 1396/08/23 20%
129 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/08/28 1396/08/28 15%
130 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/08/29 1396/08/30 20%
131 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/09/29 1396/09/30 20%
132 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/09/01 1396/09/02 20%
133 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/08/01 1396/08/01 15%
134 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/08/02 1396/08/04 20%
135 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/08/05 1396/08/08 15%
136 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/08/09 1396/08/11 20%
137 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/08/12 1396/08/15 15%
138 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/08/16 1396/08/16 20%