تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 سوئيت رو به جنگل 1397/03/29 1397/03/31 20%
2 سوئيت رو به دريا 1397/03/29 1397/03/31 20%
3 رويال سوئيت روبه جنگل 1397/03/29 1397/03/31 20%
4 رويال سوئيت رو به دريا 1397/03/29 1397/03/31 20%
5 اتاق دو تخته رو به جنگل 1397/03/18 1397/03/22 25%
6 اتاق دو تخته رو به جنگل 1397/03/27 1397/03/28 10%
7 اتاق دو تخته رو به جنگل 1397/03/29 1397/03/31 20%
8 اتاق دو تخته روبه دريا 1397/03/18 1397/03/22 15%
9 اتاق دو تخته روبه دريا 1397/03/27 1397/03/28 10%
10 اتاق دو تخته روبه دريا 1397/03/29 1397/03/31 20%
11 اتاق سه تخته رو به دريا 1397/03/18 1397/03/22 15%
12 اتاق سه تخته رو به دريا 1397/03/27 1397/03/28 10%
13 اتاق سه تخته رو به دريا 1397/03/29 1397/03/31 20%
14 اتاق سه تخته روبه جنگل 1397/03/18 1397/03/22 25%
15 اتاق سه تخته روبه جنگل 1397/03/27 1397/03/28 15%
16 اتاق سه تخته روبه جنگل 1397/03/29 1397/03/31 20%
17 سوئيت دوبلکس تيپ A 1397/03/18 1397/03/22 35%
18 سوئيت دوبلکس تيپ A 1397/03/27 1397/03/28 20%
19 سوئيت دوبلکس تيپ A 1397/03/29 1397/03/31 40%
20 سوئيت دوبلکس تيپ B 1397/03/18 1397/03/22 35%
21 سوئيت دوبلکس تيپ B 1397/03/27 1397/03/28 20%
22 سوئيت دوبلکس تيپ B 1397/03/29 1397/03/31 40%
23 سوئيت دوبلکس تيپ C 1397/03/18 1397/03/22 35%
24 سوئيت دوبلکس تيپ C 1397/03/27 1397/03/28 20%
25 سوئيت دوبلکس تيپ C 1397/03/29 1397/03/31 40%