)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 سوئيت رو به جنگل 1396/06/29 1396/06/31 20%
2 سوئيت رو به دريا 1396/06/29 1396/06/31 20%
3 رويال سوئيت روبه جنگل 1396/06/29 1396/06/31 20%
4 رويال سوئيت رو به دريا 1396/06/29 1396/06/31 20%
5 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/03 1396/06/07 15%
6 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/10 1396/06/14 15%
7 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/18 1396/06/21 25%
8 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/24 1396/06/28 25%
9 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/29 1396/06/31 20%
10 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/08 1396/06/09 15%
11 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/22 1396/06/23 15%
12 اتاق دو تخته روبه دريا 1396/06/29 1396/06/31 20%
13 اتاق سه تخته رو به دريا 1396/06/29 1396/06/31 20%
14 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/03 1396/06/07 15%
15 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/10 1396/06/14 15%
16 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/18 1396/06/21 25%
17 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/24 1396/06/28 25%
18 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/29 1396/06/31 20%
19 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/08 1396/06/09 15%
20 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/22 1396/06/23 15%
21 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/03 1396/06/07 30%
22 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/10 1396/06/14 30%
23 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/18 1396/06/21 40%
24 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/24 1396/06/28 40%
25 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/08 1396/06/09 35%
26 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/22 1396/06/23 35%
27 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/29 1396/06/31 30%
28 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/03 1396/06/07 30%
29 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/10 1396/06/14 30%
30 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/18 1396/06/21 40%
31 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/24 1396/06/28 40%
32 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/08 1396/06/09 35%
33 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/22 1396/06/23 35%
34 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/29 1396/06/31 30%
35 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/03 1396/06/07 30%
36 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/10 1396/06/14 30%
37 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/18 1396/06/21 40%
38 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/24 1396/06/28 40%
39 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/08 1396/06/09 35%
40 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/22 1396/06/23 35%
41 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/29 1396/06/31 30%