)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دبل تراس دار کينگ1يا2نفر 1396/07/01 1396/07/04 40%
2 دبل تراس دار کينگ1يا2نفر 1396/07/05 1396/07/10 25%
3 دبل تراس دار کينگ1يا2نفر 1396/07/11 1396/07/14 30%
4 دبل تراس دار کينگ1يا2نفر 1396/07/15 1396/07/18 40%
5 دبل تراس دار کينگ1يا2نفر 1396/07/19 1396/07/21 30%
6 دبل تراس دار کينگ1يا2نفر 1396/07/22 1396/07/25 40%
7 دبل تراس دار کينگ1يا2نفر 1396/07/26 1396/07/28 30%
8 توئين کوئين2تا4نفره 1396/07/05 1396/07/10 25%
9 توئين کوئين2تا4نفره 1396/07/01 1396/07/04 25%
10 توئين کوئين2تا4نفره 1396/07/11 1396/07/14 30%
11 توئين کوئين2تا4نفره 1396/07/15 1396/07/18 40%
12 توئين کوئين2تا4نفره 1396/07/19 1396/07/21 30%
13 توئين کوئين2تا4نفره 1396/07/22 1396/07/25 40%
14 توئين کوئين2تا4نفره 1396/07/26 1396/07/28 30%
15 توئين کوئين2تا4نفره 1396/07/29 1396/08/02 40%
16 دوبلکس دوخوابه کينگ 4نفر 1396/07/05 1396/07/10 25%
17 دوبلکس دوخوابه کينگ 4نفر 1396/07/01 1396/07/04 25%
18 دوبلکس دوخوابه کينگ 4نفر 1396/07/11 1396/07/14 30%
19 دوبلکس دوخوابه کينگ 4نفر 1396/07/15 1396/07/18 40%
20 دوبلکس دوخوابه کينگ 4نفر 1396/07/19 1396/07/21 30%
21 دوبلکس دوخوابه کينگ 4نفر 1396/07/22 1396/07/25 40%
22 دوبلکس دوخوابه کينگ 4نفر 1396/07/26 1396/07/28 30%
23 دوبلکس دوخوابه کينگ 4نفر 1396/07/29 1396/08/02 40%
24 کانکت دبل تراس دارکينگ 4 1396/07/05 1396/07/10 25%
25 کانکت دبل تراس دارکينگ 4 1396/07/01 1396/07/04 25%
26 کانکت دبل تراس دارکينگ 4 1396/07/11 1396/07/14 30%
27 کانکت دبل تراس دارکينگ 4 1396/07/15 1396/07/18 40%
28 کانکت دبل تراس دارکينگ 4 1396/07/19 1396/07/21 30%
29 کانکت دبل تراس دارکينگ 4 1396/07/22 1396/07/25 40%
30 کانکت دبل تراس دارکينگ 4 1396/07/26 1396/07/28 30%
31 کانکت دبل تراس دارکينگ 4 1396/07/29 1396/08/02 40%
32 دوبلکس2خوابه کينگ6نفره 1396/07/05 1396/07/10 25%
33 دوبلکس2خوابه کينگ6نفره 1396/07/01 1396/07/04 25%
34 دوبلکس2خوابه کينگ6نفره 1396/07/15 1396/07/18 40%
35 دوبلکس2خوابه کينگ6نفره 1396/07/19 1396/07/21 30%
36 دوبلکس2خوابه کينگ6نفره 1396/07/22 1396/07/25 40%
37 دوبلکس2خوابه کينگ6نفره 1396/07/26 1396/07/28 30%
38 دوبلکس2خوابه کينگ6نفره 1396/07/29 1396/08/02 40%
39 دبل پارتيشن دار کينگ4نفر 1396/07/05 1396/07/10 25%
40 دبل پارتيشن دار کينگ4نفر 1396/07/01 1396/07/04 25%
41 دبل پارتيشن دار کينگ4نفر 1396/07/11 1396/07/14 30%
42 دبل پارتيشن دار کينگ4نفر 1396/07/15 1396/07/18 40%
43 دبل پارتيشن دار کينگ4نفر 1396/07/19 1396/07/21 30%
44 دبل پارتيشن دار کينگ4نفر 1396/07/22 1396/07/25 40%
45 دبل پارتيشن دار کينگ4نفر 1396/07/26 1396/07/28 30%
46 دبل پارتيشن دار کينگ4نفر 1396/07/29 1396/08/02 40%
47 دبل بدون تراس کينگ1تا2نفر 1396/07/05 1396/07/10 25%
48 دبل بدون تراس کينگ1تا2نفر 1396/07/01 1396/07/04 25%
49 دبل بدون تراس کينگ1تا2نفر 1396/07/11 1396/07/14 30%
50 دبل بدون تراس کينگ1تا2نفر 1396/07/15 1396/07/18 40%
51 دبل بدون تراس کينگ1تا2نفر 1396/07/19 1396/07/21 30%
52 دبل بدون تراس کينگ1تا2نفر 1396/07/22 1396/07/25 40%
53 دبل بدون تراس کينگ1تا2نفر 1396/07/26 1396/07/28 30%
54 دبل بدون تراس کينگ1تا2نفر 1396/07/29 1396/08/02 40%
55 سوئيت1خوابه تراس دار2نفره 1396/07/01 1396/07/04 25%
56 سوئيت1خوابه تراس دار2نفره 1396/07/11 1396/07/14 30%
57 سوئيت1خوابه تراس دار2نفره 1396/07/15 1396/07/18 40%
58 سوئيت1خوابه تراس دار2نفره 1396/07/19 1396/07/21 30%
59 سوئيت1خوابه تراس دار2نفره 1396/07/22 1396/07/25 40%
60 سوئيت1خوابه تراس دار2نفره 1396/07/26 1396/07/28 30%
61 سوئيت1خوابه تراس دار2نفره 1396/07/29 1396/08/02 40%
62 پرزيدنت روم 1396/07/05 1396/07/10 25%
63 پرزيدنت روم 1396/07/01 1396/07/04 25%
64 پرزيدنت روم 1396/07/11 1396/07/14 30%
65 پرزيدنت روم 1396/07/15 1396/07/18 40%
66 پرزيدنت روم 1396/07/19 1396/07/21 30%
67 پرزيدنت روم 1396/07/22 1396/07/25 40%
68 پرزيدنت روم 1396/07/26 1396/07/28 30%
69 پرزيدنت روم 1396/07/29 1396/08/02 40%