تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته سرويس کامل 1397/03/05 1397/04/01 25%
2 دو تخته سرويس کامل 1397/03/05 1397/04/01 25%
3 سه تخته سرويس کامل 1397/03/05 1397/04/01 25%
4 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/03/05 1397/04/01 25%
5 يک تخته سرويس کامل 1397/04/02 1397/04/06 10%
6 دو تخته سرويس کامل 1397/04/02 1397/04/06 10%
7 سه تخته سرويس کامل 1397/04/02 1397/04/06 10%
8 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/02 1397/04/06 10%
9 يک تخته سرويس کامل 1397/04/07 1397/04/08 15%
10 دو تخته سرويس کامل 1397/04/07 1397/04/08 15%
11 سه تخته سرويس کامل 1397/04/07 1397/04/08 15%
12 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/07 1397/04/08 15%
13 يک تخته سرويس کامل 1397/04/09 1397/04/13 10%
14 دو تخته سرويس کامل 1397/04/09 1397/04/13 10%
15 سه تخته سرويس کامل 1397/04/09 1397/04/13 10%
16 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/09 1397/04/13 10%
17 يک تخته سرويس کامل 1397/04/14 1397/04/15 15%
18 دو تخته سرويس کامل 1397/04/14 1397/04/15 15%
19 سه تخته سرويس کامل 1397/04/14 1397/04/15 15%
20 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/14 1397/04/15 15%
21 يک تخته سرويس کامل 1397/04/16 1397/04/20 10%
22 دو تخته سرويس کامل 1397/04/16 1397/04/20 10%
23 سه تخته سرويس کامل 1397/04/16 1397/04/20 10%
24 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/16 1397/04/20 10%
25 يک تخته سرويس کامل 1397/04/21 1397/04/22 15%
26 دو تخته سرويس کامل 1397/04/21 1397/04/22 15%
27 سه تخته سرويس کامل 1397/04/21 1397/04/22 15%
28 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/21 1397/04/22 15%
29 يک تخته سرويس کامل 1397/04/23 1397/04/27 10%
30 دو تخته سرويس کامل 1397/04/23 1397/04/27 10%
31 سه تخته سرويس کامل 1397/04/23 1397/04/27 10%
32 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/23 1397/04/27 10%
33 يک تخته سرويس کامل 1397/04/28 1397/04/29 15%
34 دو تخته سرويس کامل 1397/04/28 1397/04/29 15%
35 سه تخته سرويس کامل 1397/04/28 1397/04/29 15%
36 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/28 1397/04/29 15%
37 يک تخته سرويس کامل 1397/04/30 1397/05/03 10%
38 دو تخته سرويس کامل 1397/04/30 1397/05/03 10%
39 سه تخته سرويس کامل 1397/04/30 1397/05/03 10%
40 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/30 1397/05/03 10%
41 يک تخته سرويس کامل 1397/05/04 1397/05/05 15%
42 دو تخته سرويس کامل 1397/05/04 1397/05/05 15%
43 سه تخته سرويس کامل 1397/05/04 1397/05/05 15%
44 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/04 1397/05/05 15%
45 يک تخته سرويس کامل 1397/05/06 1397/05/10 10%
46 دو تخته سرويس کامل 1397/05/06 1397/05/10 10%
47 سه تخته سرويس کامل 1397/05/06 1397/05/10 10%
48 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/06 1397/05/10 10%
49 يک تخته سرويس کامل 1397/05/11 1397/05/12 15%
50 دو تخته سرويس کامل 1397/05/11 1397/05/12 15%
51 سه تخته سرويس کامل 1397/05/11 1397/05/12 15%
52 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/11 1397/05/12 15%
53 يک تخته سرويس کامل 1397/05/13 1397/05/17 10%
54 دو تخته سرويس کامل 1397/05/13 1397/05/17 10%
55 سه تخته سرويس کامل 1397/05/13 1397/05/17 10%
56 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/13 1397/05/17 10%
57 يک تخته سرويس کامل 1397/05/18 1397/05/19 15%
58 دو تخته سرويس کامل 1397/05/18 1397/05/19 15%
59 سه تخته سرويس کامل 1397/05/18 1397/05/19 15%
60 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/18 1397/05/19 15%
61 يک تخته سرويس کامل 1397/05/20 1397/05/24 10%
62 دو تخته سرويس کامل 1397/05/20 1397/05/24 10%
63 سه تخته سرويس کامل 1397/05/20 1397/05/24 10%
64 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/20 1397/05/24 10%
65 يک تخته سرويس کامل 1397/05/25 1397/05/26 15%
66 دو تخته سرويس کامل 1397/05/25 1397/05/26 15%
67 سه تخته سرويس کامل 1397/05/25 1397/05/26 15%
68 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/25 1397/05/26 15%
69 يک تخته سرويس کامل 1397/05/27 1397/05/30 10%
70 دو تخته سرويس کامل 1397/05/27 1397/05/30 10%
71 سه تخته سرويس کامل 1397/05/27 1397/05/30 10%
72 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/27 1397/05/30 10%
73 يک تخته سرويس کامل 1397/05/31 1397/06/02 15%
74 دو تخته سرويس کامل 1397/05/31 1397/06/02 15%
75 سه تخته سرويس کامل 1397/05/31 1397/06/02 15%
76 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/31 1397/06/02 15%
77 يک تخته سرويس کامل 1397/06/03 1397/06/07 10%
78 دو تخته سرويس کامل 1397/06/03 1397/06/07 10%
79 سه تخته سرويس کامل 1397/06/03 1397/06/07 10%
80 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/03 1397/06/07 10%
81 يک تخته سرويس کامل 1397/06/08 1397/06/09 15%
82 دو تخته سرويس کامل 1397/06/08 1397/06/09 15%
83 سه تخته سرويس کامل 1397/06/08 1397/06/09 15%
84 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/08 1397/06/09 15%
85 يک تخته سرويس کامل 1397/06/10 1397/06/14 10%
86 دو تخته سرويس کامل 1397/06/10 1397/06/14 10%
87 سه تخته سرويس کامل 1397/06/10 1397/06/14 10%
88 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/10 1397/06/14 10%
89 يک تخته سرويس کامل 1397/06/15 1397/06/16 15%
90 دو تخته سرويس کامل 1397/06/15 1397/06/16 15%
91 سه تخته سرويس کامل 1397/06/15 1397/06/16 15%
92 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/15 1397/06/16 15%
93 يک تخته سرويس کامل 1397/06/17 1397/06/21 10%
94 دو تخته سرويس کامل 1397/06/17 1397/06/21 10%
95 سه تخته سرويس کامل 1397/06/17 1397/06/21 10%
96 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/17 1397/06/21 10%
97 يک تخته سرويس کامل 1397/06/22 1397/06/23 15%
98 دو تخته سرويس کامل 1397/06/22 1397/06/23 15%
99 سه تخته سرويس کامل 1397/06/22 1397/06/23 15%
100 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/22 1397/06/23 15%
101 يک تخته سرويس کامل 1397/06/24 1397/06/27 10%
102 دو تخته سرويس کامل 1397/06/24 1397/06/27 10%
103 سه تخته سرويس کامل 1397/06/24 1397/06/27 10%
104 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/24 1397/06/27 10%
105 يک تخته سرويس کامل 1397/06/28 1397/06/31 15%
106 دو تخته سرويس کامل 1397/06/28 1397/06/31 15%
107 سه تخته سرويس کامل 1397/06/28 1397/06/31 15%
108 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/28 1397/06/31 15%