)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته سرويس کامل 1396/05/07 1396/05/11 20%
2 يک تخته سرويس کامل 1396/05/12 1396/05/13 25%
3 يک تخته سرويس کامل 1396/05/14 1396/05/18 20%
4 يک تخته سرويس کامل 1396/05/19 1396/05/20 25%
5 يک تخته سرويس کامل 1396/05/21 1396/05/25 20%
6 يک تخته سرويس کامل 1396/05/26 1396/05/27 25%
7 يک تخته سرويس کامل 1396/06/18 1396/06/22 20%
8 يک تخته سرويس کامل 1396/06/23 1396/06/24 25%
9 يک تخته سرويس کامل 1396/06/25 1396/06/29 20%
10 يک تخته سرويس کامل 1396/06/30 1396/06/31 25%
11 يک تخته سرويس کامل 1396/05/28 1396/06/01 20%
12 يک تخته سرويس کامل 1396/06/02 1396/06/03 25%
13 يک تخته سرويس کامل 1396/06/04 1396/06/08 20%
14 يک تخته سرويس کامل 1396/06/09 1396/06/10 25%
15 يک تخته سرويس کامل 1396/06/11 1396/06/15 20%
16 يک تخته سرويس کامل 1396/06/16 1396/06/17 25%
17 دو تخته سرويس کامل 1396/05/07 1396/05/11 20%
18 دو تخته سرويس کامل 1396/05/12 1396/05/13 25%
19 دو تخته سرويس کامل 1396/05/14 1396/05/18 20%
20 دو تخته سرويس کامل 1396/05/19 1396/05/20 25%
21 دو تخته سرويس کامل 1396/05/21 1396/05/25 20%
22 دو تخته سرويس کامل 1396/05/26 1396/05/27 25%
23 دو تخته سرويس کامل 1396/06/18 1396/06/22 20%
24 دو تخته سرويس کامل 1396/06/23 1396/06/24 25%
25 دو تخته سرويس کامل 1396/06/25 1396/06/29 20%
26 دو تخته سرويس کامل 1396/06/30 1396/06/31 25%
27 دو تخته سرويس کامل 1396/05/28 1396/06/01 20%
28 دو تخته سرويس کامل 1396/06/02 1396/06/03 25%
29 دو تخته سرويس کامل 1396/06/04 1396/06/08 20%
30 دو تخته سرويس کامل 1396/06/09 1396/06/10 25%
31 دو تخته سرويس کامل 1396/06/11 1396/06/15 20%
32 دو تخته سرويس کامل 1396/06/16 1396/06/17 25%
33 سه تخته سرويس کامل 1396/05/07 1396/05/11 20%
34 سه تخته سرويس کامل 1396/05/12 1396/05/13 25%
35 سه تخته سرويس کامل 1396/05/14 1396/05/18 20%
36 سه تخته سرويس کامل 1396/05/19 1396/05/20 25%
37 سه تخته سرويس کامل 1396/05/21 1396/05/25 20%
38 سه تخته سرويس کامل 1396/05/26 1396/05/27 25%
39 سه تخته سرويس کامل 1396/06/18 1396/06/22 20%
40 سه تخته سرويس کامل 1396/06/23 1396/06/24 25%
41 سه تخته سرويس کامل 1396/06/25 1396/06/29 20%
42 سه تخته سرويس کامل 1396/06/30 1396/06/31 25%
43 سه تخته سرويس کامل 1396/05/28 1396/06/01 20%
44 سه تخته سرويس کامل 1396/06/02 1396/06/03 25%
45 سه تخته سرويس کامل 1396/06/04 1396/06/08 20%
46 سه تخته سرويس کامل 1396/06/09 1396/06/10 25%
47 سه تخته سرويس کامل 1396/06/11 1396/06/15 20%
48 سه تخته سرويس کامل 1396/06/16 1396/06/17 25%
49 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/07 1396/05/11 20%
50 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/12 1396/05/13 25%
51 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/14 1396/05/18 20%
52 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/19 1396/05/20 25%
53 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/21 1396/05/25 20%
54 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/26 1396/05/27 25%
55 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/18 1396/06/22 20%
56 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/23 1396/06/24 25%
57 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/25 1396/06/29 20%
58 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/30 1396/06/31 25%
59 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/28 1396/06/01 20%
60 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/02 1396/06/03 25%
61 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/04 1396/06/08 20%
62 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/09 1396/06/10 25%
63 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/11 1396/06/15 20%
64 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/16 1396/06/17 25%