تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته سرويس کامل 1397/03/05 1397/04/01 25%
2 يک تخته سرويس کامل 1397/04/02 1397/04/06 10%
3 يک تخته سرويس کامل 1397/04/07 1397/04/08 15%
4 يک تخته سرويس کامل 1397/04/09 1397/04/13 10%
5 يک تخته سرويس کامل 1397/04/14 1397/04/15 15%
6 يک تخته سرويس کامل 1397/04/16 1397/04/20 10%
7 يک تخته سرويس کامل 1397/06/22 1397/06/23 15%
8 يک تخته سرويس کامل 1397/06/24 1397/06/27 10%
9 يک تخته سرويس کامل 1397/06/28 1397/06/31 15%
10 يک تخته سرويس کامل 1397/05/31 1397/06/02 15%
11 يک تخته سرويس کامل 1397/06/03 1397/06/07 10%
12 يک تخته سرويس کامل 1397/06/08 1397/06/09 15%
13 يک تخته سرويس کامل 1397/06/10 1397/06/14 10%
14 يک تخته سرويس کامل 1397/06/15 1397/06/16 15%
15 يک تخته سرويس کامل 1397/06/17 1397/06/21 10%
16 يک تخته سرويس کامل 1397/05/11 1397/05/12 15%
17 يک تخته سرويس کامل 1397/05/13 1397/05/17 10%
18 يک تخته سرويس کامل 1397/05/18 1397/05/19 15%
19 يک تخته سرويس کامل 1397/05/20 1397/05/24 10%
20 يک تخته سرويس کامل 1397/05/25 1397/05/26 15%
21 يک تخته سرويس کامل 1397/05/27 1397/05/30 10%
22 يک تخته سرويس کامل 1397/04/21 1397/04/22 15%
23 يک تخته سرويس کامل 1397/04/23 1397/04/27 10%
24 يک تخته سرويس کامل 1397/04/28 1397/04/29 15%
25 يک تخته سرويس کامل 1397/04/30 1397/05/03 10%
26 يک تخته سرويس کامل 1397/05/04 1397/05/05 15%
27 يک تخته سرويس کامل 1397/05/06 1397/05/10 10%
28 دو تخته سرويس کامل 1397/03/05 1397/04/01 25%
29 دو تخته سرويس کامل 1397/04/02 1397/04/06 10%
30 دو تخته سرويس کامل 1397/04/07 1397/04/08 15%
31 دو تخته سرويس کامل 1397/04/09 1397/04/13 10%
32 دو تخته سرويس کامل 1397/04/14 1397/04/15 15%
33 دو تخته سرويس کامل 1397/04/16 1397/04/20 10%
34 دو تخته سرويس کامل 1397/06/22 1397/06/23 15%
35 دو تخته سرويس کامل 1397/06/24 1397/06/27 10%
36 دو تخته سرويس کامل 1397/06/28 1397/06/31 15%
37 دو تخته سرويس کامل 1397/05/31 1397/06/02 15%
38 دو تخته سرويس کامل 1397/06/03 1397/06/07 10%
39 دو تخته سرويس کامل 1397/06/08 1397/06/09 15%
40 دو تخته سرويس کامل 1397/06/10 1397/06/14 10%
41 دو تخته سرويس کامل 1397/06/15 1397/06/16 15%
42 دو تخته سرويس کامل 1397/06/17 1397/06/21 10%
43 دو تخته سرويس کامل 1397/05/11 1397/05/12 15%
44 دو تخته سرويس کامل 1397/05/13 1397/05/17 10%
45 دو تخته سرويس کامل 1397/05/18 1397/05/19 15%
46 دو تخته سرويس کامل 1397/05/20 1397/05/24 10%
47 دو تخته سرويس کامل 1397/05/25 1397/05/26 15%
48 دو تخته سرويس کامل 1397/05/27 1397/05/30 10%
49 دو تخته سرويس کامل 1397/04/21 1397/04/22 15%
50 دو تخته سرويس کامل 1397/04/23 1397/04/27 10%
51 دو تخته سرويس کامل 1397/04/28 1397/04/29 15%
52 دو تخته سرويس کامل 1397/04/30 1397/05/03 10%
53 دو تخته سرويس کامل 1397/05/04 1397/05/05 15%
54 دو تخته سرويس کامل 1397/05/06 1397/05/10 10%
55 سه تخته سرويس کامل 1397/03/05 1397/04/01 25%
56 سه تخته سرويس کامل 1397/04/02 1397/04/06 10%
57 سه تخته سرويس کامل 1397/04/07 1397/04/08 15%
58 سه تخته سرويس کامل 1397/04/09 1397/04/13 10%
59 سه تخته سرويس کامل 1397/04/14 1397/04/15 15%
60 سه تخته سرويس کامل 1397/04/16 1397/04/20 10%
61 سه تخته سرويس کامل 1397/06/22 1397/06/23 15%
62 سه تخته سرويس کامل 1397/06/24 1397/06/27 10%
63 سه تخته سرويس کامل 1397/06/28 1397/06/31 15%
64 سه تخته سرويس کامل 1397/05/31 1397/06/02 15%
65 سه تخته سرويس کامل 1397/06/03 1397/06/07 10%
66 سه تخته سرويس کامل 1397/06/08 1397/06/09 15%
67 سه تخته سرويس کامل 1397/06/10 1397/06/14 10%
68 سه تخته سرويس کامل 1397/06/15 1397/06/16 15%
69 سه تخته سرويس کامل 1397/06/17 1397/06/21 10%
70 سه تخته سرويس کامل 1397/05/11 1397/05/12 15%
71 سه تخته سرويس کامل 1397/05/13 1397/05/17 10%
72 سه تخته سرويس کامل 1397/05/18 1397/05/19 15%
73 سه تخته سرويس کامل 1397/05/20 1397/05/24 10%
74 سه تخته سرويس کامل 1397/05/25 1397/05/26 15%
75 سه تخته سرويس کامل 1397/05/27 1397/05/30 10%
76 سه تخته سرويس کامل 1397/04/21 1397/04/22 15%
77 سه تخته سرويس کامل 1397/04/23 1397/04/27 10%
78 سه تخته سرويس کامل 1397/04/28 1397/04/29 15%
79 سه تخته سرويس کامل 1397/04/30 1397/05/03 10%
80 سه تخته سرويس کامل 1397/05/04 1397/05/05 15%
81 سه تخته سرويس کامل 1397/05/06 1397/05/10 10%
82 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/03/05 1397/04/01 25%
83 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/02 1397/04/06 10%
84 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/07 1397/04/08 15%
85 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/09 1397/04/13 10%
86 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/14 1397/04/15 15%
87 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/16 1397/04/20 10%
88 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/22 1397/06/23 15%
89 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/24 1397/06/27 10%
90 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/28 1397/06/31 15%
91 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/31 1397/06/02 15%
92 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/03 1397/06/07 10%
93 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/08 1397/06/09 15%
94 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/10 1397/06/14 10%
95 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/15 1397/06/16 15%
96 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/06/17 1397/06/21 10%
97 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/11 1397/05/12 15%
98 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/13 1397/05/17 10%
99 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/18 1397/05/19 15%
100 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/20 1397/05/24 10%
101 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/25 1397/05/26 15%
102 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/27 1397/05/30 10%
103 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/21 1397/04/22 15%
104 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/23 1397/04/27 10%
105 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/28 1397/04/29 15%
106 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/04/30 1397/05/03 10%
107 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/04 1397/05/05 15%
108 دوتخته دبل سرويس کامل 1397/05/06 1397/05/10 10%