)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 استوديو سوييت 1395/03/30 1395/03/31 90%