تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دوتخته جونيور 1397/02/27 1397/12/25 18%
2 دو تخته چسبيده- سينيور 1397/02/27 1397/12/25 18%
3 سوئيت 1 1397/02/27 1397/12/25 35%
4 سه تخته 1397/02/27 1397/12/25 35%
5 دو تخته جدا- رو به شهر 1397/02/27 1397/12/25 35%
6 يك تخته رو به دريا 1397/02/27 1397/12/25 18%
7 دو تخته رو به دريا سينيور 1397/02/27 1397/12/25 18%
8 سوئيت 2 1397/02/27 1397/12/25 35%
9 سه تخته رو به دريا 1397/02/27 1397/12/25 35%
10 دو تخته جدا رو به دريا 1397/02/27 1397/12/25 35%