تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دو تخته-تويين 1397/06/31 1397/06/31 50%
2 دو تخته-تويين 1397/07/01 1397/07/31 20%
3 دو تخته-تويين 1397/08/01 1397/12/31 20%