تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته باغ 1396/12/07 1396/12/26 9%
2 يک تخته کوه 1396/12/07 1396/12/26 6%
3 دبل باغ 1396/12/07 1396/12/26 8%
4 تويين باغ 1396/12/07 1396/12/26 9%
5 دبل کوه 1396/12/07 1396/12/26 7%
6 تويين کوه 1396/12/07 1396/12/26 8%
7 سه نفره باغ 1396/12/07 1396/12/26 8%
8 سه نفره کوه 1396/12/07 1396/12/26 6%
9 چهارتخته باغ 1396/12/07 1396/12/26 15%
10 سوئيت کوچک 1396/12/07 1396/12/26 8%
11 سوئيت بزرگ 1396/12/07 1396/12/26 10%
12 سوئيت جمهوري 1396/12/07 1396/12/26 20%