تماس با ما

هتل ستارگان شيراز
32276100-8
شيراز ،تقاطع بلوار آزادي و خيابان ارم
www.setareganhotel.com