)

اتاق دو تخته

اتاق سه تخته

اتاق چهارتخته

اتاق پنج تخته

اتاق يک تخته