)

يک تخته

تويين

دبل

کانکت

دبل با تخت اضافه

تريپل

چهار تخته

پنج تخته يک

سوِيت يکخوابه