)

دبل تراس دار کينگ1تا2نفر

توئين کوئين2تا4نفره

دوبلکس دوخوابه کينگ 4نفر

کانکت دبل تراس دارکينگ 4

دوبلکس2خوابه کينگ6نفره

دبل پارتيشن دار کوئين4نفر

دبل بدون تراس کينگ1تا2نفر

سوئيت1خوابه تراس دار2نفره