)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 اتاقهاي Twin طبقه اول c 1396/01/15 1396/02/31 12%
2 اتاقهاي Twin طبقه دوم c 1396/01/15 1396/02/31 12%
3 اتاقهاي Twinطبقه سوم c 1396/01/15 1396/02/31 12%
4 اتاقهاي DBLطبقه اولBجکوزي 1396/01/15 1396/02/31 12%
5 اتاقهاي DBLطبقه دومBجکوزي 1396/01/15 1396/02/31 12%
6 اتاقهاي DBLطبقه سومBجکوزي 1396/01/15 1396/02/31 12%
7 اتاقهاي DBLطبقه چهارم A 1396/01/15 1396/02/31 12%
8 اتاقهاي DBL طبقه اول c 1396/01/15 1396/02/31 12%
9 اتاقهاي DBL طبقه دوم c 1396/01/15 1396/02/31 12%
10 اتاقهاي DBL طبقه سوم c 1396/01/15 1396/02/31 12%
11 اتاقTwinطبقه اولBجکوزي 1396/01/15 1396/02/31 12%
12 اتاقTwinطبقه دومBجکوزي 1396/01/15 1396/02/31 12%
13 اتاقTwinطبقه سومBجکوزي 1396/01/15 1396/02/31 12%
14 اتاق Twin طبقه چهارم A 1396/01/15 1396/02/31 12%