)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 اتاقهاي Twin طبقه اول c 1396/01/15 1396/03/31 12%
2 اتاقهاي Twin طبقه اول c 1396/04/01 1396/04/06 8%
3 اتاقهاي Twin طبقه اول c 1396/04/09 1396/04/31 8%
4 اتاقهاي Twin طبقه دوم c 1396/01/15 1396/03/31 12%
5 اتاقهاي Twin طبقه دوم c 1396/04/01 1396/04/06 8%
6 اتاقهاي Twin طبقه دوم c 1396/04/09 1396/04/31 8%
7 اتاقهاي Twinطبقه سوم c 1396/01/15 1396/03/31 12%
8 اتاقهاي Twinطبقه سوم c 1396/04/01 1396/04/06 8%
9 اتاقهاي Twinطبقه سوم c 1396/04/09 1396/04/31 8%
10 اتاقهاي DBLطبقه اولBجکوزي 1396/01/15 1396/03/31 12%
11 اتاقهاي DBLطبقه اولBجکوزي 1396/04/01 1396/04/06 8%
12 اتاقهاي DBLطبقه اولBجکوزي 1396/04/09 1396/04/31 8%
13 اتاقهاي DBLطبقه دومBجکوزي 1396/01/15 1396/03/31 12%
14 اتاقهاي DBLطبقه دومBجکوزي 1396/04/01 1396/04/06 8%
15 اتاقهاي DBLطبقه دومBجکوزي 1396/04/09 1396/04/31 8%
16 اتاقهاي DBLطبقه سومBجکوزي 1396/01/15 1396/03/31 12%
17 اتاقهاي DBLطبقه سومBجکوزي 1396/04/01 1396/04/06 8%
18 اتاقهاي DBLطبقه سومBجکوزي 1396/04/09 1396/04/31 8%
19 اتاقهاي DBLطبقه چهارم A 1396/01/15 1396/03/31 12%
20 اتاقهاي DBLطبقه چهارم A 1396/04/01 1396/04/06 8%
21 اتاقهاي DBLطبقه چهارم A 1396/04/09 1396/04/31 8%
22 اتاقهاي DBL طبقه اول c 1396/01/15 1396/03/31 12%
23 اتاقهاي DBL طبقه اول c 1396/04/09 1396/04/31 8%
24 اتاقهاي DBL طبقه اول c 1396/04/01 1396/04/06 8%
25 اتاقهاي DBL طبقه دوم c 1396/01/15 1396/03/31 12%
26 اتاقهاي DBL طبقه دوم c 1396/04/09 1396/04/31 8%
27 اتاقهاي DBL طبقه دوم c 1396/04/01 1396/04/06 8%
28 اتاقهاي DBL طبقه سوم c 1396/01/15 1396/03/31 12%
29 اتاقهاي DBL طبقه سوم c 1396/04/09 1396/04/31 8%
30 اتاقهاي DBL طبقه سوم c 1396/04/01 1396/04/06 8%
31 اتاقTwinطبقه اولBجکوزي 1396/01/15 1396/03/31 12%
32 اتاقTwinطبقه اولBجکوزي 1396/04/01 1396/04/06 8%
33 اتاقTwinطبقه اولBجکوزي 1396/04/09 1396/04/31 8%
34 اتاقTwinطبقه دومBجکوزي 1396/01/15 1396/03/31 12%
35 اتاقTwinطبقه دومBجکوزي 1396/04/01 1396/04/06 8%
36 اتاقTwinطبقه دومBجکوزي 1396/04/09 1396/04/31 8%
37 اتاقTwinطبقه سومBجکوزي 1396/01/15 1396/03/31 12%
38 اتاقTwinطبقه سومBجکوزي 1396/04/01 1396/04/06 8%
39 اتاقTwinطبقه سومBجکوزي 1396/04/09 1396/04/31 8%
40 اتاق Twin طبقه چهارم A 1396/01/15 1396/03/31 12%
41 اتاق Twin طبقه چهارم A 1396/04/01 1396/04/06 8%
42 اتاق Twin طبقه چهارم A 1396/04/09 1396/04/31 8%