)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته با حمام 1396/02/01 1396/06/16 5%
2 دو تخته با حمام 1396/02/01 1396/06/16 5%
3 سه تخته با حمام 1396/02/01 1396/06/16 5%