)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته 1396/02/06 1396/03/31 20%
2 دو تخته دبل 1396/02/06 1396/03/31 20%
3 دو تخته توِئين 1396/02/06 1396/03/31 20%
4 تريپل 1396/02/06 1396/03/31 20%
5 دبل باتخت اضافه 1396/02/06 1396/03/31 20%
6 تريپل با تخت اضافه 1396/02/06 1396/03/31 20%
7 کانکت روم 1396/02/06 1396/03/31 20%