)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته 1395/12/14 1396/01/31 15%
2 دو تخته دبل 1395/12/14 1396/01/31 15%
3 دو تخته توِئين 1395/12/14 1396/01/31 15%
4 تريپل 1395/12/14 1396/01/31 15%
5 دبل باتخت اضافه 1395/12/14 1396/01/31 15%
6 تريپل با تخت اضافه 1395/12/14 1396/01/31 15%
7 کانکت روم 1395/12/14 1396/01/31 15%