)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/03/01 1396/03/02 25%
2 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/03/01 1396/03/02 25%
3 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/03/03 1396/03/04 15%
4 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/03/03 1396/03/04 15%
5 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/03/03 1396/03/04 35%
6 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/03/03 1396/03/04 35%
7 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/03/03 1396/03/04 35%
8 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/03/05 1396/03/09 25%
9 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/03/05 1396/03/09 25%
10 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/03/10 1396/03/11 35%
11 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/03/10 1396/03/11 35%
12 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/03/10 1396/03/11 35%
13 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/03/10 1396/03/11 15%
14 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/03/10 1396/03/11 15%
15 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/03/19 1396/03/23 25%
16 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/03/19 1396/03/23 25%
17 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/03/19 1396/03/23 40%
18 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/03/19 1396/03/23 40%
19 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/03/19 1396/03/23 40%
20 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/03/24 1396/03/25 15%
21 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/03/24 1396/03/25 15%
22 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/03/24 1396/03/25 35%
23 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/03/24 1396/03/25 35%
24 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/03/24 1396/03/25 35%
25 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/03/26 1396/03/28 40%
26 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/03/26 1396/03/28 40%
27 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/03/26 1396/03/28 40%
28 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/03/26 1396/03/28 25%
29 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/03/26 1396/03/28 25%
30 سوئيت رو به جنگل 1396/03/29 1396/03/30 30%
31 سوئيت رو به دريا 1396/03/29 1396/03/30 30%
32 رويال سوئيت روبه جنگل 1396/03/29 1396/03/30 30%
33 رويال سوئيت رو به دريا 1396/03/29 1396/03/30 30%
34 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/03/29 1396/03/30 30%
35 اتاق دو تخته روبه دريا 1396/03/29 1396/03/30 30%
36 اتاق سه تخته رو به دريا 1396/03/29 1396/03/30 30%
37 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/03/29 1396/03/30 30%
38 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/03/29 1396/03/30 50%
39 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/03/29 1396/03/30 50%
40 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/03/29 1396/03/30 50%