)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/11/02 1395/11/05 25%
2 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/11/02 1395/11/05 35%
3 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/11/02 1395/11/05 50%
4 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/11/02 1395/11/05 50%
5 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/11/06 1395/11/08 40%
6 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/11/06 1395/11/08 40%
7 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/11/06 1395/11/08 20%
8 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/11/06 1395/11/08 15%
9 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/11/09 1395/11/12 50%
10 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/11/09 1395/11/12 50%
11 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/11/09 1395/11/12 25%
12 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/11/09 1395/11/12 35%
13 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/11/13 1395/11/15 15%
14 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/11/13 1395/11/15 20%
15 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/11/13 1395/11/15 40%
16 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/11/13 1395/11/15 40%
17 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/11/16 1395/11/19 35%
18 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/11/16 1395/11/19 25%
19 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/11/16 1395/11/19 50%
20 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/11/16 1395/11/19 50%
21 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/11/20 1395/11/22 40%
22 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/11/20 1395/11/22 40%
23 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/11/20 1395/11/22 20%
24 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/11/20 1395/11/22 15%
25 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/11/23 1395/11/26 50%
26 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/11/23 1395/11/26 50%
27 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/11/23 1395/11/26 35%
28 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/11/23 1395/11/26 25%
29 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/11/27 1395/11/28 15%
30 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/11/27 1395/11/28 20%
31 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/11/27 1395/11/28 40%
32 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/11/27 1395/11/28 40%
33 رويال سوئيت رو به دريا 1395/11/29 1395/11/30 50%
34 سوئيت رو به جنگل 1395/11/29 1395/11/30 50%
35 سوئيت رو به دريا 1395/11/29 1395/11/30 50%
36 رويال سوئيت روبه جنگل 1395/11/29 1395/11/30 50%
37 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/11/29 1395/11/30 50%
38 اتاق دو تخته روبه دريا 1395/11/29 1395/11/30 50%
39 اتاق سه تخته رو به دريا 1395/11/29 1395/11/30 50%
40 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/11/29 1395/11/30 50%
41 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/11/29 1395/11/30 50%
42 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/11/29 1395/11/30 50%
43 سوئيت دوبلکس تيپ C 1395/11/29 1395/11/30 50%
44 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/12/01 1395/12/03 25%
45 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/12/01 1395/12/03 35%
46 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/12/01 1395/12/03 50%
47 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/12/01 1395/12/03 50%
48 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/12/04 1395/12/06 40%
49 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/12/04 1395/12/06 40%
50 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/12/04 1395/12/06 20%
51 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/12/04 1395/12/06 15%
52 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/12/07 1395/12/10 50%
53 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/12/07 1395/12/10 50%
54 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/12/07 1395/12/10 35%
55 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/12/07 1395/12/10 25%
56 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/12/11 1395/12/13 40%
57 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/12/11 1395/12/13 40%
58 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/12/14 1395/12/17 25%
59 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/12/14 1395/12/17 35%
60 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/12/14 1395/12/17 50%
61 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/12/14 1395/12/17 50%
62 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/12/18 1395/12/20 40%
63 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/12/18 1395/12/20 40%
64 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/12/18 1395/12/20 20%
65 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/12/18 1395/12/20 15%