)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 سوئيت رو به جنگل 1396/03/29 1396/03/31 30%
2 سوئيت رو به جنگل 1396/04/03 1396/04/04 25%
3 سوئيت رو به جنگل 1396/04/30 1396/04/31 25%
4 سوئيت رو به جنگل 1396/05/29 1396/05/31 40%
5 سوئيت رو به جنگل 1396/06/29 1396/06/31 20%
6 سوئيت رو به دريا 1396/03/29 1396/03/30 30%
7 سوئيت رو به دريا 1396/04/30 1396/04/31 25%
8 سوئيت رو به دريا 1396/05/29 1396/05/31 40%
9 سوئيت رو به دريا 1396/06/29 1396/06/31 20%
10 رويال سوئيت روبه جنگل 1396/03/29 1396/03/31 30%
11 رويال سوئيت روبه جنگل 1396/04/03 1396/04/04 25%
12 رويال سوئيت روبه جنگل 1396/04/30 1396/04/31 25%
13 رويال سوئيت روبه جنگل 1396/05/29 1396/05/31 40%
14 رويال سوئيت روبه جنگل 1396/06/29 1396/06/31 20%
15 رويال سوئيت رو به دريا 1396/03/29 1396/03/30 30%
16 رويال سوئيت رو به دريا 1396/04/30 1396/04/31 25%
17 رويال سوئيت رو به دريا 1396/05/29 1396/05/31 40%
18 رويال سوئيت رو به دريا 1396/06/29 1396/06/31 20%
19 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/03/26 1396/03/28 25%
20 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/03/29 1396/03/31 30%
21 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/03/24 1396/03/25 15%
22 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/04/03 1396/04/04 25%
23 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/04/09 1396/04/13 25%
24 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/04/16 1396/04/20 25%
25 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/05/18 1396/05/19 15%
26 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/05/25 1396/05/26 15%
27 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/01 1396/06/02 15%
28 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/08 1396/06/09 15%
29 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/15 1396/06/16 15%
30 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/22 1396/06/23 15%
31 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/29 1396/06/31 20%
32 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/04/14 1396/04/15 15%
33 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/04/21 1396/04/22 15%
34 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/04/28 1396/04/28 15%
35 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/05/04 1396/05/05 15%
36 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/05/11 1396/05/12 15%
37 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/05/27 1396/05/28 25%
38 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/05/29 1396/05/31 40%
39 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/03 1396/06/07 25%
40 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/10 1396/06/14 25%
41 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/18 1396/06/21 25%
42 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/06/24 1396/06/28 25%
43 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/04/23 1396/04/27 25%
44 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/04/30 1396/04/31 25%
45 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/05/01 1396/05/03 25%
46 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/05/06 1396/05/10 25%
47 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/05/13 1396/05/17 25%
48 اتاق دو تخته رو به جنگل 1396/05/20 1396/05/24 25%
49 اتاق دو تخته روبه دريا 1396/03/29 1396/03/30 30%
50 اتاق دو تخته روبه دريا 1396/04/30 1396/04/31 25%
51 اتاق دو تخته روبه دريا 1396/05/29 1396/05/31 40%
52 اتاق دو تخته روبه دريا 1396/06/29 1396/06/31 20%
53 اتاق دو تخته روبه دريا 1396/05/04 1396/05/05 15%
54 اتاق سه تخته رو به دريا 1396/03/29 1396/03/30 30%
55 اتاق سه تخته رو به دريا 1396/04/30 1396/04/31 25%
56 اتاق سه تخته رو به دريا 1396/05/29 1396/05/31 40%
57 اتاق سه تخته رو به دريا 1396/06/29 1396/06/31 20%
58 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/03/26 1396/03/28 25%
59 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/03/29 1396/03/31 30%
60 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/03/24 1396/03/25 15%
61 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/04/03 1396/04/04 25%
62 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/04/09 1396/04/13 25%
63 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/04/16 1396/04/20 25%
64 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/05/25 1396/05/26 15%
65 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/01 1396/06/02 15%
66 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/08 1396/06/09 15%
67 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/15 1396/06/16 15%
68 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/22 1396/06/23 15%
69 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/29 1396/06/31 20%
70 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/04/14 1396/04/15 15%
71 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/04/21 1396/04/22 15%
72 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/04/28 1396/04/28 15%
73 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/05/11 1396/05/12 15%
74 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/05/18 1396/05/19 15%
75 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/05/27 1396/05/28 25%
76 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/05/29 1396/05/31 40%
77 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/03 1396/06/07 25%
78 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/10 1396/06/14 25%
79 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/18 1396/06/21 25%
80 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/06/24 1396/06/28 25%
81 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/04/23 1396/04/27 25%
82 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/04/30 1396/04/31 25%
83 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/05/01 1396/05/03 25%
84 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/05/06 1396/05/10 25%
85 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/05/13 1396/05/17 25%
86 اتاق سه تخته روبه جنگل 1396/05/20 1396/05/24 25%
87 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/03/26 1396/03/28 40%
88 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/03/29 1396/03/31 50%
89 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/03/24 1396/03/25 35%
90 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/04/03 1396/04/04 40%
91 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/04/09 1396/04/13 40%
92 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/04/16 1396/04/20 40%
93 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/05/18 1396/05/19 35%
94 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/05/25 1396/05/26 35%
95 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/01 1396/06/02 35%
96 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/08 1396/06/09 35%
97 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/15 1396/06/16 35%
98 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/22 1396/06/23 35%
99 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/29 1396/06/31 30%
100 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/04/14 1396/04/15 35%
101 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/04/21 1396/04/22 35%
102 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/04/28 1396/04/28 35%
103 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/05/04 1396/05/05 35%
104 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/05/11 1396/05/12 35%
105 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/05/27 1396/05/28 40%
106 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/05/29 1396/05/31 60%
107 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/03 1396/06/07 40%
108 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/10 1396/06/14 40%
109 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/18 1396/06/21 40%
110 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/06/24 1396/06/28 40%
111 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/04/23 1396/04/27 40%
112 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/04/29 1396/04/31 45%
113 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/05/01 1396/05/03 40%
114 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/05/06 1396/05/10 40%
115 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/05/13 1396/05/17 40%
116 سوئيت دوبلکس تيپ A 1396/05/20 1396/05/24 40%
117 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/03/26 1396/03/28 40%
118 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/03/29 1396/03/31 50%
119 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/03/24 1396/03/25 35%
120 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/04/03 1396/04/04 40%
121 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/04/09 1396/04/13 40%
122 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/04/16 1396/04/20 40%
123 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/05/18 1396/05/19 35%
124 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/05/25 1396/05/26 35%
125 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/01 1396/06/02 35%
126 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/08 1396/06/09 35%
127 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/15 1396/06/16 35%
128 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/22 1396/06/23 35%
129 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/29 1396/06/31 30%
130 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/04/14 1396/04/15 35%
131 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/04/21 1396/04/22 35%
132 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/04/28 1396/04/28 35%
133 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/05/04 1396/05/05 35%
134 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/05/11 1396/05/12 35%
135 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/05/27 1396/05/28 40%
136 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/05/29 1396/05/31 60%
137 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/03 1396/06/07 40%
138 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/10 1396/06/14 40%
139 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/18 1396/06/21 40%
140 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/06/24 1396/06/28 40%
141 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/04/23 1396/04/27 40%
142 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/04/29 1396/04/31 45%
143 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/05/01 1396/05/03 40%
144 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/05/06 1396/05/10 40%
145 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/05/13 1396/05/17 40%
146 سوئيت دوبلکس تيپ B 1396/05/20 1396/05/24 40%
147 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/03/26 1396/03/28 40%
148 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/03/29 1396/03/31 50%
149 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/03/24 1396/03/25 35%
150 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/04/03 1396/04/04 40%
151 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/04/09 1396/04/13 40%
152 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/04/16 1396/04/20 40%
153 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/05/18 1396/05/19 35%
154 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/05/25 1396/05/26 35%
155 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/01 1396/06/02 35%
156 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/08 1396/06/09 35%
157 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/15 1396/06/16 35%
158 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/22 1396/06/23 35%
159 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/29 1396/06/31 30%
160 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/04/14 1396/04/15 35%
161 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/04/21 1396/04/22 35%
162 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/04/28 1396/04/28 35%
163 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/05/04 1396/05/05 35%
164 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/05/11 1396/05/12 35%
165 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/05/27 1396/05/28 40%
166 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/05/29 1396/05/31 60%
167 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/03 1396/06/07 40%
168 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/10 1396/06/14 40%
169 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/18 1396/06/21 40%
170 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/06/24 1396/06/28 40%
171 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/04/23 1396/04/27 40%
172 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/04/29 1396/04/31 45%
173 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/05/01 1396/05/03 40%
174 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/05/06 1396/05/10 40%
175 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/05/13 1396/05/17 40%
176 سوئيت دوبلکس تيپ C 1396/05/20 1396/05/24 40%