)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/12/07 1395/12/10 50%
2 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/12/07 1395/12/10 50%
3 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/12/07 1395/12/10 35%
4 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/12/07 1395/12/10 25%
5 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/12/11 1395/12/13 40%
6 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/12/11 1395/12/13 40%
7 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/12/14 1395/12/17 25%
8 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/12/14 1395/12/17 35%
9 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/12/14 1395/12/17 50%
10 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/12/14 1395/12/17 50%
11 سوئيت دوبلکس تيپ B 1395/12/18 1395/12/20 40%
12 سوئيت دوبلکس تيپ A 1395/12/18 1395/12/20 40%
13 اتاق سه تخته روبه جنگل 1395/12/18 1395/12/20 20%
14 اتاق دو تخته رو به جنگل 1395/12/18 1395/12/20 15%