)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته سرويس کامل 1395/10/02 1395/11/06 10%
2 دو تخته سرويس کامل 1395/10/30 1395/11/01 15%
3 سه تخته سرويس کامل 1395/10/30 1395/11/01 15%
4 دو تخته دبل سرويس کامل 1395/10/30 1395/11/01 15%
5 يک تخته سرويس کامل 1395/10/30 1395/11/01 15%
6 دو تخته دبل سرويس کامل 1395/11/02 1395/11/06 10%
7 سه تخته سرويس کامل 1395/11/02 1395/11/06 10%
8 دو تخته سرويس کامل 1395/11/02 1395/11/06 10%
9 دو تخته سرويس کامل 1395/11/07 1395/11/08 15%
10 يک تخته سرويس کامل 1395/11/07 1395/11/08 15%
11 سه تخته سرويس کامل 1395/11/07 1395/11/08 15%
12 دو تخته دبل سرويس کامل 1395/11/07 1395/11/08 15%
13 دو تخته دبل سرويس کامل 1395/11/09 1395/11/13 10%
14 سه تخته سرويس کامل 1395/11/09 1395/11/13 10%
15 يک تخته سرويس کامل 1395/11/09 1395/11/13 10%
16 دو تخته سرويس کامل 1395/11/09 1395/11/13 10%
17 دو تخته سرويس کامل 1395/11/14 1395/11/15 15%
18 يک تخته سرويس کامل 1395/11/14 1395/11/15 15%
19 سه تخته سرويس کامل 1395/11/14 1395/11/15 15%
20 دو تخته دبل سرويس کامل 1395/11/14 1395/11/15 15%
21 دو تخته دبل سرويس کامل 1395/11/16 1395/11/20 10%
22 سه تخته سرويس کامل 1395/11/16 1395/11/20 10%
23 يک تخته سرويس کامل 1395/11/16 1395/11/20 10%
24 دو تخته سرويس کامل 1395/11/16 1395/11/20 10%
25 دو تخته سرويس کامل 1395/11/21 1395/11/22 15%
26 يک تخته سرويس کامل 1395/11/21 1395/11/22 15%
27 سه تخته سرويس کامل 1395/11/21 1395/11/22 15%
28 دو تخته دبل سرويس کامل 1395/11/21 1395/11/22 15%
29 دو تخته دبل سرويس کامل 1395/11/23 1395/11/27 10%
30 سه تخته سرويس کامل 1395/11/23 1395/11/27 10%
31 يک تخته سرويس کامل 1395/11/23 1395/11/27 10%
32 دو تخته سرويس کامل 1395/11/23 1395/11/27 10%
33 دو تخته سرويس کامل 1395/11/28 1395/11/29 15%
34 يک تخته سرويس کامل 1395/11/28 1395/11/29 15%
35 سه تخته سرويس کامل 1395/11/28 1395/11/29 15%
36 دو تخته دبل سرويس کامل 1395/11/28 1395/11/29 15%
37 دو تخته دبل سرويس کامل 1395/11/30 1396/01/31 20%
38 سه تخته سرويس کامل 1395/11/30 1396/01/31 20%
39 يک تخته سرويس کامل 1395/11/30 1396/01/31 20%
40 دو تخته سرويس کامل 1395/11/30 1396/01/31 20%