)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته سرويس کامل 1396/04/01 1396/04/02 40%
2 يک تخته سرويس کامل 1396/04/07 1396/04/09 25%
3 يک تخته سرويس کامل 1396/04/10 1396/04/14 20%
4 يک تخته سرويس کامل 1396/04/15 1396/04/16 25%
5 يک تخته سرويس کامل 1396/04/17 1396/04/21 20%
6 يک تخته سرويس کامل 1396/04/22 1396/04/23 25%
7 يک تخته سرويس کامل 1396/03/27 1396/03/31 20%
8 يک تخته سرويس کامل 1396/04/03 1396/04/04 20%
9 يک تخته سرويس کامل 1396/04/05 1396/04/06 40%
10 يک تخته سرويس کامل 1396/06/25 1396/06/29 20%
11 يک تخته سرويس کامل 1396/06/30 1396/06/31 25%
12 يک تخته سرويس کامل 1396/03/16 1396/03/17 20%
13 يک تخته سرويس کامل 1396/03/18 1396/03/19 40%
14 يک تخته سرويس کامل 1396/03/20 1396/03/24 20%
15 يک تخته سرويس کامل 1396/03/25 1396/03/26 40%
16 يک تخته سرويس کامل 1396/06/04 1396/06/08 20%
17 يک تخته سرويس کامل 1396/06/09 1396/06/10 25%
18 يک تخته سرويس کامل 1396/06/11 1396/06/15 20%
19 يک تخته سرويس کامل 1396/06/16 1396/06/17 25%
20 يک تخته سرويس کامل 1396/06/18 1396/06/22 20%
21 يک تخته سرويس کامل 1396/06/23 1396/06/24 25%
22 يک تخته سرويس کامل 1396/05/14 1396/05/18 20%
23 يک تخته سرويس کامل 1396/05/19 1396/05/20 25%
24 يک تخته سرويس کامل 1396/05/21 1396/05/25 20%
25 يک تخته سرويس کامل 1396/05/26 1396/05/27 25%
26 يک تخته سرويس کامل 1396/05/28 1396/06/01 20%
27 يک تخته سرويس کامل 1396/06/02 1396/06/03 25%
28 يک تخته سرويس کامل 1396/04/24 1396/04/28 20%
29 يک تخته سرويس کامل 1396/04/29 1396/04/30 25%
30 يک تخته سرويس کامل 1396/04/31 1396/05/04 20%
31 يک تخته سرويس کامل 1396/05/05 1396/05/06 25%
32 يک تخته سرويس کامل 1396/05/07 1396/05/11 20%
33 يک تخته سرويس کامل 1396/05/12 1396/05/13 25%
34 دو تخته سرويس کامل 1396/04/01 1396/04/02 40%
35 دو تخته سرويس کامل 1396/04/07 1396/04/09 25%
36 دو تخته سرويس کامل 1396/04/10 1396/04/14 20%
37 دو تخته سرويس کامل 1396/04/15 1396/04/16 25%
38 دو تخته سرويس کامل 1396/04/17 1396/04/21 20%
39 دو تخته سرويس کامل 1396/04/22 1396/04/23 25%
40 دو تخته سرويس کامل 1396/03/27 1396/03/31 20%
41 دو تخته سرويس کامل 1396/04/03 1396/04/04 20%
42 دو تخته سرويس کامل 1396/04/05 1396/04/06 40%
43 دو تخته سرويس کامل 1396/06/25 1396/06/29 20%
44 دو تخته سرويس کامل 1396/06/30 1396/06/31 25%
45 دو تخته سرويس کامل 1396/03/16 1396/03/17 20%
46 دو تخته سرويس کامل 1396/03/18 1396/03/19 40%
47 دو تخته سرويس کامل 1396/03/20 1396/03/24 20%
48 دو تخته سرويس کامل 1396/03/25 1396/03/26 40%
49 دو تخته سرويس کامل 1396/06/04 1396/06/08 20%
50 دو تخته سرويس کامل 1396/06/09 1396/06/10 25%
51 دو تخته سرويس کامل 1396/06/11 1396/06/15 20%
52 دو تخته سرويس کامل 1396/06/16 1396/06/17 25%
53 دو تخته سرويس کامل 1396/06/18 1396/06/22 20%
54 دو تخته سرويس کامل 1396/06/23 1396/06/24 25%
55 دو تخته سرويس کامل 1396/05/14 1396/05/18 20%
56 دو تخته سرويس کامل 1396/05/19 1396/05/20 25%
57 دو تخته سرويس کامل 1396/05/21 1396/05/25 20%
58 دو تخته سرويس کامل 1396/05/26 1396/05/27 25%
59 دو تخته سرويس کامل 1396/05/28 1396/06/01 20%
60 دو تخته سرويس کامل 1396/06/02 1396/06/03 25%
61 دو تخته سرويس کامل 1396/04/24 1396/04/28 20%
62 دو تخته سرويس کامل 1396/04/29 1396/04/30 25%
63 دو تخته سرويس کامل 1396/04/31 1396/05/04 20%
64 دو تخته سرويس کامل 1396/05/05 1396/05/06 25%
65 دو تخته سرويس کامل 1396/05/07 1396/05/11 20%
66 دو تخته سرويس کامل 1396/05/12 1396/05/13 25%
67 سه تخته سرويس کامل 1396/04/01 1396/04/02 40%
68 سه تخته سرويس کامل 1396/04/07 1396/04/09 25%
69 سه تخته سرويس کامل 1396/04/10 1396/04/14 20%
70 سه تخته سرويس کامل 1396/04/15 1396/04/16 25%
71 سه تخته سرويس کامل 1396/04/17 1396/04/21 20%
72 سه تخته سرويس کامل 1396/04/22 1396/04/23 25%
73 سه تخته سرويس کامل 1396/03/27 1396/03/31 20%
74 سه تخته سرويس کامل 1396/04/03 1396/04/04 20%
75 سه تخته سرويس کامل 1396/04/05 1396/04/06 40%
76 سه تخته سرويس کامل 1396/06/25 1396/06/29 20%
77 سه تخته سرويس کامل 1396/06/30 1396/06/31 25%
78 سه تخته سرويس کامل 1396/03/16 1396/03/17 20%
79 سه تخته سرويس کامل 1396/03/18 1396/03/19 40%
80 سه تخته سرويس کامل 1396/03/20 1396/03/24 20%
81 سه تخته سرويس کامل 1396/03/25 1396/03/26 40%
82 سه تخته سرويس کامل 1396/06/04 1396/06/08 20%
83 سه تخته سرويس کامل 1396/06/09 1396/06/10 25%
84 سه تخته سرويس کامل 1396/06/11 1396/06/15 20%
85 سه تخته سرويس کامل 1396/06/16 1396/06/17 25%
86 سه تخته سرويس کامل 1396/06/18 1396/06/22 20%
87 سه تخته سرويس کامل 1396/06/23 1396/06/24 25%
88 سه تخته سرويس کامل 1396/05/14 1396/05/18 20%
89 سه تخته سرويس کامل 1396/05/19 1396/05/20 25%
90 سه تخته سرويس کامل 1396/05/21 1396/05/25 20%
91 سه تخته سرويس کامل 1396/05/26 1396/05/27 25%
92 سه تخته سرويس کامل 1396/05/28 1396/06/01 20%
93 سه تخته سرويس کامل 1396/06/02 1396/06/03 25%
94 سه تخته سرويس کامل 1396/04/24 1396/04/28 20%
95 سه تخته سرويس کامل 1396/04/29 1396/04/30 25%
96 سه تخته سرويس کامل 1396/04/31 1396/05/04 20%
97 سه تخته سرويس کامل 1396/05/05 1396/05/06 25%
98 سه تخته سرويس کامل 1396/05/07 1396/05/11 20%
99 سه تخته سرويس کامل 1396/05/12 1396/05/13 25%
100 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/04/01 1396/04/02 40%
101 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/04/07 1396/04/09 25%
102 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/04/10 1396/04/14 20%
103 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/04/15 1396/04/16 25%
104 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/04/17 1396/04/21 20%
105 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/04/22 1396/04/23 25%
106 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/03/27 1396/03/31 20%
107 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/04/03 1396/04/04 20%
108 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/04/05 1396/04/06 40%
109 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/25 1396/06/29 20%
110 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/30 1396/06/31 25%
111 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/03/16 1396/03/17 20%
112 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/03/18 1396/03/19 40%
113 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/03/20 1396/03/24 20%
114 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/03/25 1396/03/26 40%
115 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/04 1396/06/08 20%
116 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/09 1396/06/10 25%
117 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/11 1396/06/15 20%
118 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/16 1396/06/17 25%
119 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/18 1396/06/22 20%
120 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/23 1396/06/24 25%
121 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/14 1396/05/18 20%
122 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/19 1396/05/20 25%
123 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/21 1396/05/25 20%
124 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/26 1396/05/27 25%
125 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/28 1396/06/01 20%
126 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/06/02 1396/06/03 25%
127 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/04/24 1396/04/28 20%
128 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/04/29 1396/04/30 25%
129 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/04/31 1396/05/04 20%
130 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/05 1396/05/06 25%
131 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/07 1396/05/11 20%
132 دو تخته دبل سرويس کامل 1396/05/12 1396/05/13 25%