)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دوتخته جونيور 1394/04/13 1395/12/25 8%
2 دو تخته چسبيده- سينيور 1394/04/14 1395/12/25 8%
3 سوئيت 1 1394/04/14 1395/12/25 8%
4 سه تخته 1394/04/14 1395/12/25 8%
5 دو تخته جدا- رو به شهر 1394/04/14 1395/12/25 8%
6 يك تخته رو به دريا 1394/04/14 1395/12/25 8%
7 دو تخته رو به دريا سينيور 1394/04/14 1395/12/25 8%
8 سوئيت 2 1394/04/14 1395/12/25 8%
9 سه تخته رو به دريا 1394/04/14 1395/12/25 8%
10 دو تخته جدا رو به دريا 1394/04/14 1395/12/25 8%